Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

Vstupem do provozovny je zákazník povinen řídit se jednotlivými body provozního řádu. Tento provozní řád určuje zásady chování zákazníků našeho centra, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k postihu dle provozního řádu či zákazem vstupu. Prostor provozovny určený pro zákazníky a tvoří: hlavní vchod, přední část se stoly (showroom) a nástěnnými skříňkami, ve kterých jsou vystaveny produkty firem, vedlejší část je určena pro děti návštěvníků našeho centra při lektorské činnosti, dále pánské a dámské toalety. Za provoz v provozovně odpovídá provozovatel a má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření. Tento provozní řád je závazný pro všechny zákazníky, kteří využívají prostor provozovny. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z provozovny při nevhodném chování a porušení provozního řádu. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně. Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny při úmyslném poškození či zdemolování majetku, je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny zákazníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek. V celé provozovně je přísný zákaz kouření tabákových výrobků i elektronických cigaret. Do provozovny je zakázáno vnášet a používat zbraně, pyrotechniku, výbušninu a manipulovat s otevřeným ohněm. Zákaz vnášení nápojů a jejich následné konzumování v provozovně. Provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách provozovny, za jejich ztrátu, poškození nebo zničení. V provozovně není povoleno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám. Zákazník je povinen dodržovat provozní dobu uvedenou na vstupu do provozovny. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu upravit bez předchozího upozornění. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy. Do provozovny je vstup volně se pohybujících zvířat zakázán, vstup zvířat na vodítku je povolen jen s předchozím svolením provozovatele. V případě, že některý z přítomných zákazníků požádá o vykázání zvířete z provozovny nebo jinak projeví svůj nesouhlas s jeho přítomností, je obsluhující personál oprávněn vykázat zvíře z provozovny. Hlídání dětí v prostoru provozovny zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně. 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

V Praze dne 17. března 2018

Kristina Spurná